Overzicht resultaten

Doorlopende metingen

In Gent gebeuren heel wat metingen van de luchtkwaliteit.

Officiële metingen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet de luchtkwaliteit in Vlaanderen op tientallen plaatsen met automatische monitoren. Voor bv. fijn stof gaat het in 2020 om een 40-tal meetstations. In de Gentse agglomeratie heeft de VMM 5 meetstations, waarvan 2 in het centrum, namelijk in het Baudelopark en aan de Gustaaf Callierlaan.

De Stad Gent voert in samenwerking met de VMM ook extra metingen uit. Zo zijn er bijkomende metingen van stikstofdioxide (passieve samplers op 20 meetplaatsen) en roet (black carbon monitor op 1 meetplaats). I
n Gent meet de VMM ook andere vormen van luchtvervuiling (bv. zware metalen, verzurende en vermestende depositie, ...).

Sensormetingen

In Gent hangen ook kleine sensoren voor fijn stof. Op deze website tonen we de resultaten van de sensoren van het Sensor.Community netwerk. Dit is een burgerinitiatief dat ontstaan is uit het project 'Luftdaten' in Stuttgart en veel navolging kreeg. Niet enkel in Duitsland, maar ook in bv. Nederland en België.

Wereldwijd gaat het ondertussen om duizenden sensoren. In Vlaanderen maken ook andere burgerinitiatieven gebruik van deze fijnstofsensoren, bv. in Leuven (Leuvenair), Brussel (InfluencAir), Roeselare (AiRsl), Hasselt (HASSELair), ... .

Tijdelijke metingen

In Gent gebeurden de laatste jaren ook een aantal tijdelijke meetcampagnes, vooral in verband met stikstofdioxide.

Image

CurieuzeNeuzen (NO2)

CurieuzeNeuzen Vlaanderen was het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. In mei 2018 hebben 20.000 Vlamingen stikstofdioxide gemeten, waaronder ook heel wat Gentenaren.

Deze meetcampagne was een initiatief van Universiteit Antwerpen, De Standaard en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Bekijk hier de belangrijkste resultaten van CurieuzeNeuzen voor Gent.

Image
Image
Image

Roetmetingen op de fiets

Vrijwilligers van Gents MilieuFront fietsten in 2012 drie weken rond met een roetmeter. De metingen van zwarte koolstof (black carbon) gebeurden op drie verschillende routes in de ochtend- en avondspits en tijdens de namiddag.

Deze meetcampagne gebeurde in samenwerking met VITO.

Image

NO2 op 50 plaatsen in 2016

Van juni tot november 2016 werd stikstofdioxide gemeten op 50 meetplaatsen in de agglomeratie Gent om de invloed van het wegverkeer te bepalen. De locaties werden geselecteerd uit door de burger aangeboden locaties.

Deze tijdelijke metingen waren een samenwerking tussen de stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij.
Image
Gentenair


(c) 2022 - Gentenair
 

Gentenair geeft info over luchtkwaliteit in de Gentse regio en biedt je de kans om zelf te meten. We tonen resultaten van officiële instanties en burgerwetenschappers. Gentenair is een initiatief van vrijwilligers, ondersteund door Gents MilieuFront.

gmf_logo